داستان های من و هوا


داستان های من و هوا: امروز به تناوب هر دو دقیقه یکبار: آفتاب، باران، خشک، آفتاب، ابر، آفتاب، ، باران، ابر، خشک، ....و اما پایه ترین موجود این حوالی باد هست که در تمام این وضعیت ها صراحتا اعلام حضور کرده و هیچگاه حاضر نمی شود صحنه را خالی کنه و عرصه را بدهد به دست باران و آفتاب و ابر و خیسی و خشکی و غیره. حضور باد انقدر در این شهر پر رنگ هست که یکی از مهمترین مولفه ها برای شناسایی شخصیت شهر است و به طور بنیادی کنترل اوضاع رو در دست داره. این باد اهل تحریم نیست و یک وجود همیشه در صحنه است. هیچ کس هم حریفش نیست همه هم از ایشان حساب می برند هم آفتاب هم چتر ها هم باران هم درخت ها و هم آدم هااز اهالی شهر گرفته تا توریست ها. اینگونه موجودیست این باد همیشه در صحنه

/ 0 نظر / 19 بازدید