درآستانه ی زاد روز معلم شهید دکتر علی شریعتی

 

این روزها در خبرها شنیدیم که استاد محمد رضا حکیمی از قبول جایزه جشنواره فارابی سر باز زده و اظهار داشته اند که :

"پرسش این است آیا این علوم برای ثبت در کتابها و در دنیای ذهنیت است یا برای خدمت به انسان و حفظ حقوق انسان و پاسداری از کرامت انسان است در واقعیت خارجی و عینیت؟ نصاب مقام انسان در معیشت و زندگی به منظور رشد متعالی، رسیدن به اقامه «قسط قرآنی» در حیات اقتصادی است (لیقوم الناس بالقسط) و برخوردار بودن انسانها از حیثیت و کرامت و آزادی در حیات اجتماعی و سیاسی (ولقد کر منا بنی آدم)."

محمدرضا حکیمی در پایان نامه اش نوشته است :آری، باید بکوشیم تا جامعه ما چنان نباشد که درباره‌اش بتوان گفت: «از دو مفهوم انسان و انسانیت، اولی در کوچه‌ها سرگردان است و دومی در کتابها»

http://mowjcamp.com/article/id/66057

 

این روزها به زادروز معلم شهیدمان دکتر علی شریعتی نیز نزدیک میشویم.

او که زندگی را در ایستادن و گفتن و نوشتن از کرامت انسان دید و به ما اموخت که برای رسیدن باید فکر کرد ایستاد بر فراز قله های معرفت و افقهای باز را لمس کرد. 

 

مناسب دیدم به خاطر دو مناسبت یاد شده وصیت دکتر شریعتی را به محمد رضا حکیمی در این جا بگذارم تا بار دیگر در ساحل نگاهش بنشینیم و موج بودن را بیاموزیم:

وصیت دکتر علی شریعتی به استاد محمد رضاحکیمی

برادرم، مرد آگاهی و ایمان و تقوی، آزادی و ادب، دانش و دین، محمد رضا حکیمی. در این فصل بد که هر خبری می رسد شوم است و هرچه روی میدهد فاجعه و «هردم از نو غمی آید به مبارک بادم»، نام شما بر این دو «یادنامه» برای من یاد آورد آن آرزوی دیرینه و شیرینی بود که همچون صدها هزار آرزوی دیگری که طوقی کرده بودم و به گردن فردا بسته بودم، در این ترکتاز زمانه گسست و به یغما رفت و آن آرزو، در یک کلمه بازگشت شما به میدان بود، میدانی که اینچنین خالی مانده است و در پیرامون، نسلی عاشق و تشنه نگران ایستاده و چشم انتظار تا مگر در برابر این «غوغا» رویاروی این دن کیشوت ها و شومن های شبه هنری و شبه سیاسی و سبه مذهبی و این همه خیمه شب بازی ها که در مسجد و میخانه برپاست و کارگردان همه یکی است، سواری بیرون آید و شمشیر علی در دست و زبان علی در کام و دلی گدازان از عشق و سری بیدار از حکمت و سپر گرفته از تقوی و برگذشته از احد و خندق و صفین و صحرای تف (طف) و چمنزار سرخ عذرا و با ابوذر در ربذه به سربرده و با هزارها قربانی خلافت اموی و عباسی و سلطنت غز و مغول و سلجوقی و غزنوی و تیموری ایلخانی ... در سیاه چال های دارالاماره های وحشت شکنجه ها دیده و در آوردگاه های خون و خیانت صلیبی ها شمشیر زده و خط کبود شلاق استعمار تاتارهای مسیحی و آدم خوارهای متمدن را در این قرن های غارت و خواب برجان و تن خویش رتجربه کرده و پرچم رسالت خون خواهی هابیل بر سر دست و کوله بار آگاهی و رنج انسان بر پشت، راه سرخ شهادت را در طول این تاریخ طی کرده و داغ فلسطین و بیت المقدس سینا و لبنان بر جگرش صدها زخم تازه نهاده و اینک، بر سیمای وارث آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و علی و حسن و حسین و... به مثابه یک «امت» - چون ابراهیم  قلم را تبر کند و بت های نمرودی این عصر، عصر جاهلیت جدید را بشکند و از عزیز ترین ارزش هایی که بی دفاع مانده اند و آن همه یادهای قدسی که دارد فراموش می شود و این میراث گران و گرامی که دست رنج نبوغ ها و جهادها و شهادت های تمامی تاریخ ماست، بر باد می رود، قهرمانانه دفاع کند، به یاد آورد و نگاه دارد.

علیرغم «این سموم که بر بوستان ما می گذرد» هنوز بوی گل و رنگ نسترن هست. هنوز نسل جوان  که همه این توطئه های استعمار فرهنگی برای پوچ و پلید و بیگانه کردن وی به کار می رود  تب و تاب حق پرستی را دارد و برای مقابله با این سموم  که از همه سو وزیدن گرفته و یادآور هم داستانی احزاب است و داستان خندق  در جستجوی پایگاه اسلام راستین خویش اند و ایستادن بر روی دوپای خویش و هنوز حوزه ما  که سیصد سال است از درون، بیمار خواب و خرافه اش کرده اند و پنجاه سال است که از بیرون محاصرهاش کرده اند و در همش می کوبند  استعداد معجزه آسای خویش را درخلق انسان های بزرگ و نیرومند وخلاق و چهره های تابان و تابناک انسانی  حتی در عصر انحطاط و سقوط و رواج بی شخصیتی و تولید و تکثیر ماسک های مسخره و آدمک های مقوایی و تکراری و همه پوک و دروغ  و بی روح  نشان می دهد و نقش انقلابی و انسانی ویژه خویش را  که جذب روح های عاشق و نبوغ های پنهان، از اعماق محروم ترین توده های شهری و بیش تر روستایی است و سپس پیرایش و پرورش آن ها در چهره بزرگ ترین مراجع علمی و فکری مردم و والاترین رهبران و مسئولان جامعه و درخشان ترین حجت های زمان و آن گاه سپردن زمام سرنوشت عصر خویش به دست آنان  همچنان به دست دارد.

در چنین یأس و با چنین مایه های امید، خاموش ماندن کسی چون شما پیداست که تا کجا یأس آور است؟ درست به همان اندازه که اکنون شکست سکوتتان و شنیدن سخنتان امید بخش است.

قدرت قلم، روشنی اندیشه، رقت روح، اخلاص نیت، آشنایی با رنج مردم و زبان زمان و جبهه بندی های جهان و داشتن فرهنگ انسانی اسلامی شیعی و زیستن با آن «روح» که ویژه «حوزه» بود و یادگار «صومعه خالی آن روزها» و سرچشمه زاینده آن همه نبوغ ها و جهادها و اجتهادها و میراث آن تمدنی که با علم و عشق و تقوی بنا شده بود، همگی در شما جمع است و می دانید که این صفات، بسیار کم با هم جمع می شود و این «ویژگی» آن چه را امروز «مسئولیت» می نامند، بر دوش شما سنگین تر می سازد و سکوت و انزوا را  به هر دلیل  بر شما نه خدا می بخشاید و نه خلق.

و اما ... برادر! من به اندازه ای که در توان داشتم و توانستم در این را رفتم و با این که هر چه داشتم فدا کردم، از حقارت خویش و کار خویش شرم دارم و در برابر خیلی از «بچه ها» احساس حقارت می کنم در عین حال، لطف خداوند به کار ناچیز من ارزش و انعکاسی بخشبده است که هرگز بدان نمی ارزم و میبینم که « کم من ثناء جمیل لست اهلاٌ له نشرته» و اکنون بدترین شرایطی را که یک انسان ممکن است بدان دچار شود، می گذرانم و سرنوشتی جز مرگ یا بدتر از مرگ ندارم. با این همه، تنها رنجم این است که چرا نتوانست کارم را تمام کنم و بهتر بگویم، ادامه دهم، این دریغی است که برایم خواهد ماند، اما رنج دیگرم این است که بسیاری از کارهای اصلی ام به همان علت همیشه، زنداغنی زمانه شده است و به نابودی تهدید می شود، آن چه از من نشر یافته، به دلیل نبودن امکانات و کم بودن فرصت، خام و عجولانه و پرغلط و بد چاپ شده است و تمامی آن را نه به عنوان کارهای علمی تحقیقی، که فریادهایی از سر درد، نشانه هایی از یک راه، نگاه هایی برای بیداری، ارایه طریق، طرح هایی کلی از یک مکتب، یک دعوت، جهات و ایده ها و بالاخره، نوعی بسیج فکری و روحی در جامعه باید تلقی کرد، آن هم در شرایطی تبعیدی، فشار، توطئه، فرصت گذرا و حالتی که هر لحظه اش انتظار فاجعه ای می رفت.

آن ها همه باید تجدید نظر شود، از نظر علمی غنی شود و خورشت بخورد، غلط گیری معنوی و لفظی و چاپی شود.

اینک، من همه این ها را که ثمره عمر من و عشق من است و تمام هستی ام و همه اندوخته ام و میراثم را با این وصیت شرعی یک جا به دست شما می سپارم و با آن ها هر کاری که می خواهی بکن.

فقط بپذیر تا سرنوشت سختی را که در پیش دارم بتوانم با فراقت دل بپذیرم و مطمئن باشم که خصومت ها و خباثت ها در محو یا مسخ ایمان و آثار من کاری از پیش نخواهد برد و ودیعه ام را به کسی می سپارم که از خودم شایسته تر است. لطف خدا و سوز علی، تو را در این سکوت سیاه، به سخن آورد که دارد همه چیز از دست می رود، ملت ما مسخ می شود و غدیر ما می خشکد و برج های بلند افتخار در هجوم این غوغا و غارت بی دفاع مانده است. بغض هزار ها درد، مجال سخنم نمی دهد و سرپرستی و تربیت همه این عزیز تر از کودکانم را به تو می سپارم و تو را به خدا و ... خود در انتظار هرچه خدا بخواهد.

مشهد  آذرماه 1355

 

لینک زیر دستنوشته ی متن با لاست :

http://drshariati.org/files/56-16-1386-4-11-20-17-27-BAF4.gif

 

 

 

/ 9 نظر / 17 بازدید
منتظر

[گل]-.-[گل]-.-[گل]-.-[گل]-.-[گل]-.-[گل]-.-[گل]-.-[گل]-.-[گل] دعوتید به طرح: [گل] دست ها هم عاشق میشوند ... ! [گل] اینم دعوتنامه: http://myup.ir/images/y3uyl161xorofamwhti.jpg [گل]-.-[گل]-.-[گل]-.-[گل]-.-[گل]-.-[گل]-.-[گل]-.-[گل]-.-[گل]

آزاده

چه سخت است نبودن و یا گوشه نشینی آدمهای بزرگ![ناراحت]

شهره

ببخشید استاد سایتی دارند؟

شهره

ببخشید استاد سایتی دارند؟

شهره

ببخشید استاد سایتی دارند؟

شهره

ببخشید استاد سایتی دارند؟

میر علأ

سلام ، به شب فستیوال تشریف بیاورید ، نظر شما کیفیت وب لاگ من است ! خوشحالم می‌کنید چپ دست هم هستید ، معلومه که با هوش و زرنگ هستید ، تبریک میگم ، تشریف بیارید خوشحالم می‌کنید ، به امید روز آزادی در ایران سبز

سبز نوشت

بنده اشنایی مختصری با استاد دارم از قبل میدانستم ایشان هم همچون دیگر فرهیختگان این سرزمین با این روند نزولی مشکل دارند و تقریبا عصبانی هستند از دست شاگردان قدیم خود که حال برکسی امرو نهی نشسته اند اما در این تاریکی ها و سکوت های ما های اخیر که کسی حرفی به زبان نمی آورد و نا امیدی بر همگان سایه انداخته این اقدام استاد بسیار جالب بود . بخصوص با آن نامه زیباشون که از هر متن دیگه ای که تاحالا از ایشان دیدم بیشتر بهم چسبید. ایشان حالا حالا ها در هاله گم نامی خواهند ماند/ فعلا هاله نور بر سر ابلهان زیبا تر است/ مخصوصا با این فراست اخیرشان که نخواستند آخر عمری بازیچه یه مشت آدم ابله شوند این گم نامی ادامه خواهد داشت. هرچند اهل معرفت آنچه باید بدانند میدانند خدا پایدار و سلامتش دارد

سبز نوشت

دوست عزیز جناب آذین داستان استاد حکیمی بسی وفصل است من در این مجال وقتی کم... همین گویم که بنده در ابتدا و البت در زمان حال با برخی دیدگاه های استاد در ضمینه تقابل ایمان و عقل و تفکیک این دو حوزه از یک دیگر اشکالانی را وارد می دانستم. در محفلی به ایشان عرض کردم که دیگاه شما شباهتی به نظریه بازی هایی زبانی ویتکنشتاین دارد و او هم زبان این دو را / عقل و ایمان را/ از هم منفک . میداند و... خدا به من رحم کرد و جوانیم والا ... استاد عصای خود را بالا برد اگر دیر جمبیده بود مرا از وسط به دو نیم کرده بودند.... چوب استاد به ز مهر پدری..... بعد مرور دوباره ای کردم و حاصی مقاله ای شد تحت عنوان شباهت ها و تفاوت های میان مکتب تفکیک و بازیهای زبانی عصبانبت و عکس العمل استاد طبیعی بود و این دو نظزیه از اصل و ریشه افتراق بسیار دارند. گرچه در ظاهر شبیه اند... و به هر دو نقدهایی وارد