برخی چیز ها

برخی چیزها برای یک قوم یک قبیله یک ملت تبدیل به نشانه هایی می شوند که با آنها نشانی خویشتن خویش و بودن خود را مشخص می کنند.

آن نشانه ها انقدر بزرگ در حافظه ی ملی موجودیت دارند که با هیچ چیز برانداختنی نیستند و با هیچ ابزاری هم نمی توان آنها را غایب کرد محو کرد قلع و قمع کرد سوزاند و کشت چون ذاتن جسمانی نیستند این نشانه ها نشانه های فرهنگی یک اجتماعند که در درازای تاریخ بوجود می ایند ثبت می شوند و ضبط..

جایگزین هم برای آنها نمی توان یافت حتی اگرآن جایگزین بهتر از نشانه ی اصیل هم بشود باز جای آن را نخواهد گرفت. وقتی چیزی نشانه شد مهر وموم شده و خاتم است در دل و جان وروح مردمش.

اگر ندانند و نشانه را به زور ممنوع کنند آنگاه همان نشانه بزرگتر و با شکوه تر خواهد درخشید و تبدیل به پرچمی خواهد شد باری یافتن نشانی های بزرگتر. 

تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل:

 

http://www.youtube.com/watch?v=bcCl33PD3x4&feature=related

 

/ 0 نظر / 11 بازدید