دریچه ی صبح

آنچه دیدی بر قرار خود نماند وینچه بینی هم نماند بر قرار

حمله چنگیزخان مغول چنان دهشتناک و بیرحمانه بود که خیابانهای نیشابور «که مهد علم و دانش و نوآوری آن زمان بود، تبدیل به جویبارهای خون گردید، و از سران مردان و زنان و کودکان هرم هایی ساخته شد، و حتی به سگ ها و گربه‌های شهر نیز رحم نکردند».(The Iranians: Persia, Islam, and the soul of a nation)

 

تیموردوهزارتن ازسربداران را زنده بگورکرد "بدین طریق که دست وپای افراد زنده را بسته وروی آنهارا با آجروملات می چیدند". تیموردرجریان لشکرکشی به اصفهان به هریک ازافراد سپاهی فرمان داد که تعداد معینی سربریده تحویل دهد وبه این ترتیب "کله منارهای بسیارازهفتادهزارجمجمه ی اصفهانیان برپا شد"( تاریخ ایران ترجمه ی کریم کشاورز)

 

آغا محمد خان:پس از حمله عمومی و سقوط کرمان سربازان وی تمامی کسانی را که در غیر از" بست" قرار داشتند یه قتل رسانده وتمامی اموال ودارایی‌ها را ضبط و به نوامیس تعرض کردند این وضع تا زمان فرمان توقف غارت توسط خان قاجار ادامه داشت.پس از آن و پس از انکه خان قاجار متوجه فرار موفق شهریار جوان زند گردید دستور داد که تمامی مردان کرمانی از چشم نابینا گردند و حتی کسانی را که به بست رفته بوند نیز از این دستور مجزا نکرد. بیست هزار جفت چشم به‌وسیله سپاه قاجار تقدیم خان شد.(http://www.dotcomiran.com/milad/showthread.php?p=2125)

 

 

بس بگردید و بگردد روزگار

      دل به دنیا درنبندد هوشیار
ای که دستت می‌رسد کاری بکن       پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
اینکه در شهنامه‌هاآورده‌اند       رستم و رویینه‌تن اسفندیار
تا بدانند این خداوندان ملک       کز بسی خلقست دنیا یادگار
اینهمه رفتند و مای شوخ چشم       هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار
آنچه دیدی بر قرار خود نماند      

وینچه بینی هم نماند بر قرار

اینهمه هیچست چون می‌بگذرد       تخت و بخت و امر و نهی و گیر و دار

نام نیکو گر بماند ز آدمی

     

به کزو ماند سرای زرنگار

چون خداوندت بزرگی داد و حکم       خرده از خردان مسکین درگذار
چون زبردستیت بخشید آسمان       زیردستان را همیشه نیک دار
عذرخواهان را خطاکاری ببخش       زینهاری را به جان ده زینهار

از درون خستگان اندیشه کن       وز دعای مردم پرهیزگار
منجنیق آه مظلومان به صبح       سخت گیرد ظالمان را در حصار
سعدیا چندانکه می‌دانی بگوی       حق نباید گفتن الا آشکار

   + ; ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٢٤
comment نظرات ()