دریچه ی صبح

» ۱۳٩٢/٧/۱۱ :: زبان مادری
» ۱۳٩٢/۳/٢ :: چقدر ابر درین کوچه ها رها شده بود
» ۱۳٩٢/۳/٢ :: آدمیزاد....
» ۱۳٩٢/۳/٢ :: برای مامان
» ۱۳٩٢/۳/٢ :: داستان های من و هوا
» ۱۳٩٢/۳/٢ :: داستان های من و هوا
» ۱۳٩٢/۳/٢ :: داستان های من و هوا
» ۱۳٩٢/۳/٢ :: آدمیزاد خوب است...
» ۱۳٩٢/۳/٢ :: گاهی
» ۱۳٩٢/۳/٢ :: گربه های محله ی ما
» ۱۳٩٢/۳/٢ :: ۱۳٩٢/۳/٢
» ۱۳٩٢/۳/٢ :: آدمیزاد باید...
» ۱۳٩٢/٢/۳۱ :: به کجا می رویم؟
» ۱۳٩٢/٢/۳۱ :: غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟
» ۱۳٩٢/٢/۱٢ :: شیراز
» ۱۳٩٢/٢/۸ :: زمان و اطوارش
» ۱۳٩۱/۱٢/۳ :: وقتی که...
» ۱۳٩۱/٧/۳٠ :: یک شبهایی
» ۱۳٩۱/٧/۳٠ :: روز شکرگزاری
» ۱۳٩۱/٧/٢٩ :: هوا
» ۱۳٩۱/٧/٢٦ :: حکایت آزادگی
» ۱۳٩۱/٦/٥ :: هنوز دارم می لرزم
» ۱۳٩۱/٦/۱ :: انتظار
» ۱۳٩۱/٥/٢٥ :: بایست
» ۱۳٩۱/٥/٢٥ :: حرف
» ۱۳٩۱/٥/٢٠ :: چشمانت
» ۱۳٩۱/٥/۱٦ :: نشستیم
» ۱۳٩۱/٤/٢٦ :: فلایت مود
» ۱۳٩۱/٤/۱٤ :: خیلی دیر شده خیلی دیر
» ۱۳٩۱/٤/۱٤ :: خراسان
» ۱۳٩۱/٤/۱۳ :: تغییر
» ۱۳٩۱/٤/۱۳ :: آنان که
» ۱۳٩۱/٤/۱۳ :: باران
» ۱۳٩۱/٤/۱٠ :: مولانا و غزل هایش
» ۱۳٩۱/٤/۱٠ :: دستانت
» ۱۳٩۱/٢/٢٧ :: چشمانت
» ۱۳٩۱/٢/٢٢ :: مامان
» ۱۳٩۱/٢/۱۳ :: معلم من
» ۱۳٩۱/٢/۱۳ :: کار درست
» ۱۳٩۱/٢/۱۳ :: اردی بهشت
» ۱۳٩۱/٢/۱٢ :: بقیه ی ژاپن
» ۱۳٩۱/٢/٩ :: ژاپن و خرید دو
» ۱۳٩۱/٢/٩ :: خرید در ژاپن
» ۱۳٩۱/٢/٩ :: ژاپن و رسم ادب
» ۱۳٩۱/٢/٦ :: ژاپن و مساله ی غذا دو
» ۱۳٩۱/٢/٦ :: ژاپن و مساله ی غذا
» ۱۳٩۱/٢/٥ :: ژاپن سه
» ۱۳٩۱/٢/٥ :: دلم می خواد دو
» ۱۳٩۱/٢/٥ :: دلم می خواد یک
» ۱۳٩۱/٢/٥ :: ژاپن دو
» ۱۳٩۱/٢/٥ :: ژاپن یک
» ۱۳٩۱/٢/٤ :: آخر بازی
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ :: عشق شکل شکستنش باشد
» ۱۳٩٠/٩/۱٤ :: حرف آخر پاییز
» ۱۳٩٠/٩/۱ :: ما کجا ماندیم؟ در فصل دروغ
» ۱۳٩٠/۸/۱٠ :: قیصر
» ۱۳٩٠/٧/٢۸ :: سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
» ۱۳٩٠/٧/۱٩ :: بگذار تا مقابل روی تو بگذریم
» ۱۳٩٠/٧/۱٥ :: اول قصه من تمام شدم
» ۱۳٩٠/٦/۱۳ :: من و خاک و آب و نور وهوا
» ۱۳٩٠/٦/۱۱ :: پنجره های باز
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: برای خاطر ذات آدمی
» ۱۳٩٠/۳/٢۸ :: مثلا این خورشید
» ۱۳٩٠/۳/٧ :: یک دشت بود و یک کوه
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٢ :: هواپیما
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٢ :: دل آدم می سوزد
» ۱۳۸٩/۱٠/۱ :: تنها یک دقیقه
» ۱۳۸٩/۱٠/۱ :: یلدا که رفت
» ۱۳۸٩/٩/٢٩ :: بر دامنه های شرقی خورشید
» ۱۳۸٩/٩/٢٦ :: شب و کویر
» ۱۳۸٩/٩/٢٦ :: نی نامه ی قیصر
» ۱۳۸٩/٩/٢٤ :: عشق تنها بود
» ۱۳۸٩/٩/٩ :: آوار نام تو
» ۱۳۸٩/٩/۸ :: دیدار
» ۱۳۸٩/٧/۱٤ :: مثل هیچ چیز مثل من
» ۱۳۸٩/٧/۱٢ :: نمی دونی چه سخته در به در بودن
» ۱۳۸٩/٦/٢٦ :: ثانیه ها
» ۱۳۸٩/٦/٢۳ :: روزهایی که می روند
» ۱۳۸٩/٦/٥ :: خوب که نگاه می کنم
» ۱۳۸٩/٥/٢٥ :: انسانم ...
» ۱۳۸٩/٥/٢۳ :: برخی چیز ها
» ۱۳۸٩/٥/۱٥ :: نشسته ام کنار دقایق
» ۱۳۸٩/٥/٤ :: رو در رو
» ۱۳۸٩/٤/۳٠ :: سفر حجمی در خط زمان
» ۱۳۸٩/٤/٢٤ :: نه کلمه نه جمله
» ۱۳۸٩/۳/٢۸ :: متن و حاشیه
» ۱۳۸٩/۳/٢٢ :: مرور
» ۱۳۸٩/۳/٢٢ :: زندان
» ۱۳۸٩/۳/٢۱ :: تقاطع
» ۱۳۸٩/۳/٢٠ :: این غول
» ۱۳۸٩/۳/۱۸ :: پشه در مرداب
» ۱۳۸٩/۳/۱٢ :: مامان
» ۱۳۸٩/۳/۱۱ :: این اسراییل
» ۱۳۸٩/۳/۳ :: خرمشهر آزاد شد
» ۱۳۸٩/۳/٢ :: فقط خواستم بگم
» ۱۳۸٩/٢/۳٠ :: لال مونی
» ۱۳۸٩/٢/۱۸ :: باز هم خفاش ها
» ۱۳۸٩/٢/۳ :: خفاش ها
» ۱۳۸٩/۱/٢٧ :: می خوام بیدار بشم
» ۱۳۸٩/۱/٢٤ :: گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان
» ۱۳۸٩/۱/٢٠ :: یکی از لذت بخش ترین کارها
» ۱۳۸٩/۱/۱٧ :: شجریان که می خواند
» ۱۳۸٩/۱/٧ :: همدلی
» ۱۳۸٩/۱/٧ :: ما
» ۱۳۸۸/۱٢/٢۳ :: بوی بهار
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٩ :: بغض همواره
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٠ :: ما را به حال خود بگذارید و بگذرید
» ۱۳۸۸/۱۱/۸ :: دردی نیست
» ۱۳۸۸/۱۱/۸ :: دستانم
» ۱۳۸۸/۱۱/٧ :: دیگرگونه شدن را
» ۱۳۸۸/۱٠/۱۸ :: آرمیده اند
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٥ :: برای راه دورها
» ۱۳۸۸/۱٠/٥ :: کل یوم عاشورا کل ارض کربلا
» ۱۳۸۸/٩/۱۸ :: از ملک ادب حکم گزاران همه رفتند
» ۱۳۸۸/٩/۱٦ :: وبلاگ های گم شده
» ۱۳۸۸/٩/۱۱ :: بداهه های درد
» ۱۳۸۸/٩/٥ :: دارم بلند فکر می کنم در آستانه ی روز ابراهیم
» ۱۳۸۸/٩/٤ :: طوفان زدگی
» ۱۳۸۸/۸/۳٠ :: درآستانه ی زاد روز معلم شهید دکتر علی شریعتی
» ۱۳۸۸/۸/٢٢ :: سخت‏گیرى و تعصب خامى است تا جنینى کار خون آشامى است‏
» ۱۳۸۸/۸/٢٠ :: پاییز ما
» ۱۳۸۸/۸/۱٩ :: اختراع دروغ
» ۱۳۸۸/۸/۱٤ :: به کودکی که آمد و پدرش لحظه ی دیدار را زمزمه می کند
» ۱۳۸۸/۸/۱۳ :: رویا ی پرپر
» ۱۳۸۸/۸/۸ :: باد و بید
» ۱۳۸۸/۸/٧ :: داستان ضحاک و کاوه
» ۱۳۸۸/٧/٢٦ :: با مشت و لگد معنی امنیت چیست ؟‌ به یاد شاعر آزادی
» ۱۳۸۸/٧/٢٤ :: آنچه دیدی بر قرار خود نماند وینچه بینی هم نماند بر قرار
» ۱۳۸۸/٧/٢۳ :: حکایت پادشاهی که توانایی شنیدن داشت!
» ۱۳۸۸/٧/٢٠ :: حافظ
» ۱۳۸۸/٧/۱٩ :: فتنه‌ی تست این پر طاووسیت که اشتراکت باید و قدوسیت
» ۱۳۸۸/٧/۱٧ :: ماجرای بندگی در مثنوی
» ۱۳۸۸/٧/۱٧ :: مثنوی و ماجرای بندگی
» ۱۳۸۸/٧/۱ :: به یاد مشکاتیان
» ۱۳۸۸/٧/۱ :: فقط همین
» ۱۳۸۸/٦/٢۱ :: برو نمرده به فتوی من نماز کنید
» ۱۳۸۸/٦/۱٩ :: دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی
» ۱۳۸۸/٦/۱٩ :: زود زود می آید
» ۱۳۸۸/٦/۱۸ :: ماجرای تو
» ۱۳۸۸/٦/۱٧ :: حکایتی دیگر از گلستان
» ۱۳۸۸/٦/۱٢ :: ناز لیلی رو کسی نمیخره
» ۱۳۸۸/٦/۱٠ :: بدون شرح
» ۱۳۸۸/٦/۱٠ :: همه تو
» ۱۳۸۸/٦/۱٠ :: داروک
» ۱۳۸۸/٦/٩ :: نوبت عاشقیست یک چندی
» ۱۳۸۸/٦/۸ :: آشنایان ره عشق
» ۱۳۸۸/٦/٧ :: مشتاقی و مهجوری
» ۱۳۸۸/٦/٦ :: رندی
» ۱۳۸۸/٥/۳۱ :: ماه دعا
» ۱۳۸۸/٥/۳٠ :: ماه رحمت
» ۱۳۸۸/٥/۱٥ :: به امید لحظه ی دیدار
» ۱۳۸۸/٥/۱۳ :: مسافر ابدی با دلی شکسته!
» ۱۳۸۸/٥/۱۳ :: مسافر ابدی
» ۱۳۸۸/٥/۱۳ :: چنان بخوان که تو دانی
» ۱۳۸۸/٥/۱۳ :: به پرشین بلاگ خوش آمدید