دریچه ی صبح

انسانم ...

روزهایی هست که کسی بزرگی کاری می کند که تو در آن روزها شرمنده می شوی اگر انسانم آرزوست را بخواهی با خود زمزمه کنی. 

در همین روزگار سیاه ما گاهی کسی دست به کمر می گیرد بر می خیزد و روی پاهای خود می ایستد و یک تنه کار یک ملت را انجام می دهد.

آن روزها تویی که نشسته ای و در قاموس خود به دنبال انسان می گردی سرخوش می شوی از اینکه در روزگارت دیده ای تجربه کرده ای جنس انسان بودن را.

در هر زمانی و در هر مکانی این انسان بودن چهره ای متفاوت به خود می گیرد ولی موضوع این انسانیت هر چه باشد با نیکی و نیک اندیشی و نیک خواهی و نیگ گفتاری و نیک رفتاری پیوندی سخت نا گسستنی دارد و البته با شجاعت که در این دنیای دون, انسانیت -از جنس انسانم آروزست -شجاعتی می طلبد بلند. 

نون و القلم و ما یسطرون

...

و تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل 

 

   + ; ۱:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/٢٥
comment نظرات ()

برخی چیز ها

برخی چیزها برای یک قوم یک قبیله یک ملت تبدیل به نشانه هایی می شوند که با آنها نشانی خویشتن خویش و بودن خود را مشخص می کنند.

آن نشانه ها انقدر بزرگ در حافظه ی ملی موجودیت دارند که با هیچ چیز برانداختنی نیستند و با هیچ ابزاری هم نمی توان آنها را غایب کرد محو کرد قلع و قمع کرد سوزاند و کشت چون ذاتن جسمانی نیستند این نشانه ها نشانه های فرهنگی یک اجتماعند که در درازای تاریخ بوجود می ایند ثبت می شوند و ضبط..

جایگزین هم برای آنها نمی توان یافت حتی اگرآن جایگزین بهتر از نشانه ی اصیل هم بشود باز جای آن را نخواهد گرفت. وقتی چیزی نشانه شد مهر وموم شده و خاتم است در دل و جان وروح مردمش.

اگر ندانند و نشانه را به زور ممنوع کنند آنگاه همان نشانه بزرگتر و با شکوه تر خواهد درخشید و تبدیل به پرچمی خواهد شد باری یافتن نشانی های بزرگتر. 

تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل:

 

http://www.youtube.com/watch?v=bcCl33PD3x4&feature=related

 

   + ; ۸:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/٢۳
comment نظرات ()

نشسته ام کنار دقایق

نشسته ام کنار دقایق 

و آمدنت را می شمارم

تو که آمدی شاید 

حال ما خوب شود 

اگر که به دستان آسمانیت بیاویزیم 

قبای ژنده ی هامونی کپک زده مان را.

   + ; ۳:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱٥
comment نظرات ()

رو در رو

رو در رویت ایستاده ام

چشم در چشمانت

و تو خود را در چشمانم استوار ایستاده می بینی

و نمی بینی که در نگاهم چه ویران افتاده ای

   + ; ۳:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/٤
comment نظرات ()